Webbplatsens användningsvillkor

Åtkomsten till denna webbplats ("Webbplatsen") innebär att du ger ditt samtycke till följande villkor och bestämmelser. Dessa villkor och bestämmelser kan uppdateras och/eller ändras när som helst av Fiat Group Automobiles S.p.A. ("FGA"), efter eget godtycke, utan att meddela användarna i förväg.

Åtkomst till webbplatsen och användning av dess innehåll

FGA tar inget ansvar av något slag i fråga om användares tillgång till denna webbplats eller deras användning av webbplatsens innehåll.

Webbplatsens innehåll

Allt innehåll på webbplatsen (nyheter, foton, videoklipp, ljud, varumärken, logotyper, domännamn, programvaruapplikationer, grafiska layouter, teknisk dokumentation och handböcker osv.) och deras närstående rättigheter är reserverade. Sådant innehåll kan därför endast konsulteras i syfte för personlig information och all annan användning förbjuds uttryckligen, utan föregående skriftligt medgivande från FGA. Även om uppgifterna i denna ansökan samlas in och indikeras på ett ansvarsfullt och noggrant på denna webbplats, ges ingen garanti om riktigheten, fullständigheten, användbarheten eller den eventuella användningen för användarna. FGA utesluter uttryckligen allt ansvar för fel, vaghet eller utelämnanden i sådana uppgifter. Vissa sidor på webbplatsen kan innehålla information om framtida planer och intentioner som beskrivs från tid till annan genom att använda ord som "förväntar", "uppskattar", "förutse", "nuvarande" och "plan". Sådana uttalanden innebär inte något åtagande från FGAs sida och företaget accepterar därför inte något ansvar för deras förverkligande.

Immateriell och industriell äganderätt

Allt innehåll på webbplatsen - inklusive varumärken som nämns eller visas på webbplatsen, design och patent relaterade till produkter på webbplatsen - är alla föremål för upphovsrätt och andra tillämpliga bestämmelser som gäller skydd av immateriella och industriella rättigheter och kan därför inte reproduceras, modifieras eller användas, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från FGA eller av rättmätiga innehavarna.

Produkter och priser

Informationen och bilderna - även färgerna på produkterna - som gäller utrustning, yttre utseende, prestanda, mått och vikt, priser, bränsleförbrukning, driftskostnader, etc. rörande produkter på webbplatsen är föremål för kontinuerliga uppdateringar och kan beskriva tillbehör och tillvalsutrustning som inte ingår i standardutrustningen. Dessa uppgifter bör därför betraktas endast som ungefärliga och kan innehålla felaktigheter. FGA kan när som helst, efter eget gottfinnande, göra strukturella eller formella ändringar på de fordon som beskrivs på webbplatsen, eller på fordonens färgnyanser eller standardutrustning. De priser som anges på webbplatsen är inte bindande, eftersom de endast rekommenderas av FGA till distributionsnätet. FGA uppmanar därför användarna att kontakta sina filialer och auktoriserade återförsäljare för den senaste specifika information om produkterna på webbplatsen.

Ansvar

FGA tar inget ansvar för den information och de uttalanden som finns på webbplatsens sidor. Framför allt innehåller de inte en underförstådd utfästelse eller garanti om produkternas sammansättning, lämplighet för ett visst ändamål och kan inte garantera att de inte bryter mot lagar eller patent. Vissa länkar till andra webbplatser kan finnas på webbplatsen. Därför kan FGA inte påverka konfigurationen, tillgängligheten, åtkomsten och innehållet på sidorna som är anslutna till webbplatsen via länkar. Dessutom ger företaget inga garantier för aktualitet, riktighet, fullständighet eller kvalitet i informationen på webbplatsen. FGA kan inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada, inklusive förlorad vinst, som uppstår vid användning eller oförmåga att använda webbplatsen och dess innehåll, eller webbplatser länkade till den, direkt eller indirekt, samt eventuella fel eller brister.

Tredjeparts immateriella rättigheter

Denna webbplats drivs av FGA. FGA respekterar tredje parters immateriella rättigheter. En del material på denna webbplats får publiceras och göras tillgängliga på webbplatsen av tredje man utan tillstånd från FGA. FGAs policy tillåter inte material som kränker tredje mans rättigheter på platsen. De användarkonton som bryter mot dessa rättigheter kommer att raderas när överträdelsen uppmärksammas av FGA. Om en användare anser att något material på webbplatsen kränker rättigheter, måste användaren skicka ett meddelande till FGA med följande uppgifter: i. identifiering av den rättighet som har kränkts eller, vid flera överträdelser, en lista över alla kränkningar som identifierats; ii. Identifiering av det material på webbplatsen som kränker rättigheten(-erna) ovan och som han eller hon begär ska avlägsnas eller göras oåtkomlig, tillsammans med information som gör det möjligt för FGA att identifiera föremålet för överträdelsen(-erna); iii. uppgifter som behövs för att kontakta ägaren av den/de kränkta rättigheten(-erna), inklusive adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, e-postadress; iv. en förklaring om att användningen av materialet i fråga inte har auktoriserats av rättighetens(-ernas) ägare, genom dennes ombud eller genom sina juridiska företrädare, v. en förklaring om att de uppgifter som lämnats till FGA är korrekta och, i kunskap som straffrättsliga påföljder kommer att uppstå i händelse av felaktiga uppgifter, att de är i besittning av tillstånd att agera på uppdrag av ägaren vars rättighet(-er) har kränkts, vi. en signatur, verklig eller virtuell, av den person som bemyndigats att agera på uppdrag av ägaren av till den/de kränkta rättigheten(-erna).

Detta meddelande ska skickas med rekommenderat brev till följande adress:

Fiat Group Automobiles S.p.A.
c.a. Mopar® c.a. Mopar EMEA Communication & Web
Largo Senatore Agnelli 5
10040 Volvera(TO) - Italien

Tillämplig lag och jurisdiktion

Utan att det påverkar andra rättigheter som användare åtnjuter på grund av andra nationella eller internationella lagar, omfattas dessa webbplatsers användningsförhållanden av italiensk lag och ska tolkas i enlighet med denna lag (med undantag för bestämmelserna om juridiska konflikter), inklusive eventuella tvister om förekomsten, giltigheten och verkställigheten av dessa webbplatsers användningsvillkor och alla andra avtal som hänvisar till dem. Inom ovanstående gränser, kommer den behöriga domstolen som ska avgöra eventuella tvister som uppstår under dessa förhållanden på användningsplatsen och eventuella andra avtal som hänvisar till dessa, att vara domstolen i Turin.